نام مدیر پست سازمانی
مسلم خوش بیان – عضو هیات مدیره و مدیر عامل عضو هیات مدیره
مهندس سید حسن مفتخرمحسنی – رئیس هیات مدیره عضو هیات مدیره
مهندس علی دوی‌نیا-نایب رئیس هیات مدیره عضو هیات مدیره
ماشاءاله صفار – عضو هیات مدیره عضو هیات مدیره
داود دیناری – عضو هیات مدیره عضو هیات مدیره
مصطفی نباتچیان عضوعلی‌البدل‌هیات‌مدیر
غلامرضا خائفی عضوعلی‌البدل‌هیات‌مدیر