لیسانس اقتصاد از دانشگاه تهران

– لیسانس مهندسی مکانیک (طراحی جامدات) از دانشگاه علم و صنعت ایران

– فوق لیسانس مدیریت دولتی از دانشگاه تهران

– معاون مدیر کل دفتر آمار و برنامه ریزی نیروی انسانی سازمان امور اداری و استخدامی کشور

– مدیر کل دفتر آمار و فناوری اطلاعات سازمان امور اداری و استخدامی کشور

– مشاور معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

– رئیس ستاد طرح تکریم ارباب رجوع کشور