ساماندهی بایگانی ها

============================

۱- بایگانی های متمرکز

۲- جا و مکان بایگانی ها

۳- ابزار بایگانی ها  ( نصب ، شماره گزاری ، لاک و مهر  اسناد)

۴-سیستم های بایگانی  (  موضوعی ، اسمی ، امور اداری ، داد و ستد )

۵- سیستم های مخصوص

۶- وظایف بایگان

۷- تهیه طرح های اصلاح بایگانی و آرشیوی نمودن اسناد

۸- انجام فهرست نویسی و ورود اطلاعات اسناد، منابع کتابی و غیرکتابی

آرشیو اسناد

============================

– تنظیم ، توصیف و  ثبت اطلاعات

– اسکن اسناد

– بارگزاری تصویر اسناد

– تطبیق اطلاعات بارگزاری شده

 

توصیف و پردازش اسناد

============================

۱- بررسی و تهیه اطلاعات محتوایی پرونده شامل : عنوان و محتوا  در قالب چکیده

۲- استخراج توصیفگرها و کلید واژه های هر پرونده

۳- استخراج  و درج اطلاعات مربوط به ضمائم ، حجم ، زبان و تاریخ اسناد موجود در هر پرونده

۴- شمارش تعداد برگ پرونده

۵- ورود اطلاعات و ذخیره سازی کاربرگه توصیف اسناد و نرم افزار رسا

۶-درج موجودی در سیستم رسا

 

آماده سازی آرشیو

============================

۱-آماده سازی اسناد

۲- اسکن

۳-ویرایش

۴-بازبینی

۵-جمع آوری

۶- استخراج و  ورود اطلاعات