• طراحی معماری سازمان و نمودار تشکیلاتی

  • ارزیابی شایستگی های عمومی مدیران حرفه ای دستگاه های اجرایی

  • مهندسی مجدد فرآیندها و اصلاح سیستم ها و روش های انجام کار

  • تهیه و اجرای طرح های تحقیقاتی، مطالعاتی، اداری، حقوقی و بودجه ریزی عملیاتی

  • طراحی طبقه بندی مشاغل (کارمندی، کارگری)

  • تدوین مقررات و آیین نامه ها

  • طراحی، نیازسنجی و اجرای دوره های آموزشی

  • انجام فهرست نویسی و ورود اطلاعات اسناد، منابع کتابی و غیرکتابی