لطفاً منتظر بمانید ...

رسانه ها و سرمایه اجتماعی

قیمت : 335,000   ریـال
هزینه پستی : 150,000   ریـال

قوانین و مقررات آموزش و توانمند سازی کارکنان دولت

قیمت : 240,000   ریـال
هزینه پستی : 150,000   ریـال

مجموعه قوانین و مقررات محاسبات عمومی

و قانون مناقصات و آئین‌نامه های اجرایی آن با آخرین اصلاحات و الحاقات

قیمت : 285,000   ریـال
هزینه پستی : 150,000   ریـال

قانون جامع خدمت رسانی به ایثارگران

بانضمام امور ایثارگران در قانون برنامه ششم توسعه

قیمت : 160,000   ریـال
هزینه پستی : 150,000   ریـال

قانون برنامه پنج‌ساله‌ی ششم

به انضمام قانون احکام دائمی

قیمت : 175,000   ریـال
هزینه پستی : 150,000   ریـال

 

تمامی حقوق سایت برای شرکت تعاونی سازمان معین ادارات محفوظ است - طراحی و پیاده سازی چیتوا