لیسانس زبان و ادبیات عربی

– کارشناس عالی برنامه ریزی کشوری و مدیریت اداری

– کارشناس حوزی

– قائم مقام و مدیر کل هماهنگی و رسیدگی به شکایات مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری (۱۳۸۵– ۱۳۹۲)

– مدیر کل دفتر نظام‌های استخدامی و دبیر خانه شورای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (۱۳۸۱ – ۱۳۸۵)

– مدیر کل دفتر برنامه ریزی آموزشی و تدوین مقررات سازمان امور اداری و استخدامی کشور (۱۳۷۹ – ۱۳۸۰)

– قائم مقام معاونت برنامه ریزی و توسعه آموزش ، مرکز آموزش مدیریت دولتی (۱۳۷۹ – ۱۳۸۰ )

– مدیر کل دفتر هماهنگی امور استان‌های مرکز آموزش مدیریت دولتی (۱۳۷۴ – ۱۳۷۹)

– مدیر کل دفتر بررسی ارزش‌های اسلامی حاکم بر نظام اداری – سازمان امور اداری و استخدامی کشور (۱۳۶۴ – ۱۳۷۶)

– معاون مدیر کل آموزش و تجهیز نیروی انسانی سازمان امور اداری و استخدامی کشور (۱۳۶۳ – ۱۳۶۴)

– مدیر معارف اسلامی مرکز آموزش مدیریت دولتی (۱۳۶۴ – ۱۳۷۶)

– مولف کتاب گفتمان قرآنی مدیران

– تالیف جدید : تبارشناسی نظام اداری