طراحی و عرضه نرم افزارهای کاربردی خاص مورد نیاز وزارتخانه ها ، سازمانها و شرکت ها شامل :

  • سیستم های حسابداری
  • دبیرخانه
  • اموال
  • انبارداری
  • پرسنلی
  • تشکیلات
  • حقوق و دستمزد