تاريخ شروع ثبت نام :سیزدهم آذر ماه 1400
تاریخ اتمام ثبت نام تا ساعت 24 روز بیست و ششم آذر ماه 1400
حتما قبل از خرید کارت ، آگهی آزمون را مطالعه نمایید
حتما قبل از شروع ثبت نام ، تصویر اسکن شده عکس پرسنلی را آماده داشته باشید
تاريخ توزيع كارت ورود به جلسه آزمون و تاريخ امتحان متعاقبااعلام خواهد شد